Imir go Freagrach

Táimid tiomanta don Chrannchur Náisiúnta a reáchtáil ar bhealach a bhfuil freagracht shóisialta ag baint leis. Is é an aidhm atá againn cluichí corraitheacha agus tarraingteacha crannchuir a sholáthar, cluichí a thugann spraoi agus siamsaíocht do chách, agus a chinntiú a fhad is féidir nach n-imríonn daoine thar a n-acmhainn agus go gcosnófar daoine leochaileacha agus daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.

Seo cuid de na bealaí a oibrímid lena chinntiú nach ndéanann ár gcluichí daoine a spreagadh chun na cluichí a ró-úsáid nó daoine faoi aois a spreagadh lena n-imirt:

 • Bíonn gach cluiche ar mian linn a thabhairt isteach faoi réir próiseas formheasa. Ón uair a bhíonn cluiche deartha, caithfimid a chinntiú nach bhfuil ár straitéisí fógraíochta dírithe orthu siúd atá faoi 18 ná orthu siúd atá ar ioncam íseal, agus go gcloíonn an mhargaíocht go léir a dhéantar ar na cluichí crannchuir leis na cóid ábhartha chleachtais.
 • Ní mór an mhargaíocht a dhéantar ar gach cluiche crannchuir cloí le rialacha Údarás Caighdeáin Fógraíochta na hÉireann a chlúdaíonn gníomhaíocht sna meáin chlóite agus ar chainéil chraolta. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh na cluichí cloí le réimse leathan beart chun imreoirí a chosaint.
 • Sonraítear i Rialacha gach Cluiche nach mór d’Imreoir a bheith os cionn 18.
 • Sonraítear sna Téarmaí & sna Coinníollacha agus sna Rialacha maidir le Duaiseanna nach ndéanfar aon duais a íoc le mionaoiseach. 
 • Dearadh Cluiche: Bainimid úsáid as GAM-GaRD agus ASTERiG le fáil amach cé chomh baolach d'fhéadfadh a cluiche a bheith nuair a bhíonn airíonna áirithe ag baint leis, mar shampla an toradh don imreoir, méid an Phota Óir agus gnéithe céadfacha. Sa chás go mbíonn baol os cionn an mheáin ag baint le cluiche faoi leith déanaimid athbhreithniú ar an gcluiche nó ar thosca eile, mar ár straitéis fógraíochta agus margaíochta.

Imirt ar bhealach Freagrach

An Chaoi a nOibríonn Ár gCluichí

Is ar an ádh amháin a bhraitheann sé cé a bhuann duais. Níl aon scil riachtanach chun duais a bhuachan agus mar sin, is cuma conas a imríonn tú, ní féidir leat tionchar a imirt ar an toradh. Ní féidir an toradh a bheidh ar chluiche a oibriú amach nó dul i gcion ar an toradh toisc go mbraitheann sé go hiomlán ar an ádh. Féadfaidh daoine go leor airgid a chailliúint má dhéanann siad iarracht é sin a dhéanamh.

 Mar shampla, má chaitheann tú bonn san aer bíonn an seans céanna ann go dtitfidh sé agus an ceann aníos is a bhíonn go mbeidh an chláirseach aníos. Is é sin le rá bíonn seans 50% ann. Má chaitheann tú bonn san aer agus má thagann an ceann aníos arís agus arís eile i ndiaidh a chéile is furasta a cheapadh gur cheart go mbeidh an chláirseach aníos an chéad chaitheamh eile. “Amaidí an Chearrbhaigh” a thugtar ar sin go minic - nuair a chreideann duine gur lú an seans go dtarlóidh rud éigin i ndiaidh imeacht randamach nó sraith imeachtaí randamacha. Bíonn dul amú orthu toisc nach mbíonn aon tionchar ag eachtraí a tharla roimhe ar an dóchúlacht go dtarlóidh rudaí áirithe sa todhchaí. Sa sampla seo, imeacht neamhspleách is ea gach uair a chaitear bonn san aer, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon tionchar ag na torthaí go dtí sin ar cad a tharlóidh an chéad uair eile.

Baineann sé sin chomh maith le Cluichí an Chrannchuir - is cuma má bhíonn tú ag imirt ar líne nó ag ceannach i siopa. Cé go dtugtar ráiteas in ár gcluichí go léir faoin seans atá ann go mbuafaidh tú ní féidir leat an seans go mbuafaidh tú a mhéadú trí níos mó cluichí a imirt nó a cheannach. Mar shampla, d'fhéadfadh sé a bheith scríofa ar scríobchárta go bhfuil seans as 4 go mbuafaidh tú ach Ní chiallaíonn sé sin go bhfuil sé cinnte go mbeidh an bua agat má cheannaíonn tú ceithre scríobchárta. Tá na duaiseanna scaipthe go randamach ar fud an chluiche go léir agus braithfidh sé ar an ádh atá leat má bhuann tú duais nó nach mbuann.

Ná déan dearmad - imir go freagrach agus imir don spraoi.

 

Leideanna maidir le himirt don spraoi:

Cé go n-imríonn formhór na ndaoine laistigh dá n-acmhainn, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag roinnt daoine. Ba cheart d’imreoirí cuimhneamh i gcónaí ar an méid seo a leanas:

 • Ba cheart go mbeadh siamsaíocht agus spraoi ag baint le himirt cluichí an Chrannchuir Náisiúnta agus nach mbreathnódh duine air mar bhealach le hairgead a infheistiú. Uaireanta beidh an bua agat agus uaireanta eile ní bheidh.
 • Bónas a bhíonn ann má bhuann tú. Mura mbíonn an bua agat, ná déan iarracht breith ar an airgead atá caillte agat trí imirt arís.
 • Ná himir ach le hairgead a bhfuil sé ar d’acmhainn a chaitheamh. Stop nuair a shroicheann tú do theorainn airgid.
 • Coinnigh cuntas ar an am agus ar an méid airgid a chaitheann tú.
 • Má leanann tú ar aghaidh ag imirt gan sos d’fhéadfá dochar a dhéanamh do do chumas breith stuama a thabhairt. Más gá duit sos a thógáil ó bheith ag imirt, cuimhnigh gur féidir leat tú féin a choinneáil amach ón láithreán gréasáin.
 • Más gá duit a labhairt le duine éigin faoi fhadhb imeartha atá agat déan teagmháil le  www.gamblersanonymous.ie a thugann tacaíocht agus acmhainní do dhuine ar bith a bhfuil drochthionchar ag cúrsaí imeartha ar a saol.
 • Chuaigh PLI i gcomhairle freisin le hIonad Rutland, atá ina speisialtóirí maidir le tacaíocht agus cóireáil a sholáthar dó dhaoine a bhfuil deacrachtaí andúile acu. Más mian leat, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig responsibleplay@lottery.ie faoi aon ábhar imní a d’fhéadfadh a bheith agat agus tabharfaidh speisialtóir tacaíochta freagra ort go díreach. Tabhair faoi deara go ndéanfaidh ball d’fhoireann PLI athbhreithniú inmheánach ar theachtaireachtaí a sheolfar chuig an seoladh seo lena chinntiú nach seolfar aon teachtaireacht nach mbaineann le fadhbanna imeartha chuig Ionad Rutland go hearráideach; Níl PLI freagrach as aon chomhairle a thugann an speisialtóir tacaíochta.
 •  Le haghaidh tuilleadh eolais faoi na huirlisí a chuirimid ar fáil le cabhrú lenár n-imreoirí imirt go freagrach, cliceáil anseo: (link back up to RG tools)

An bhfuil imní ort mar gheall ort féin nó faoi dhuine éigin eile?

Is é an sainmhíniú a thugtar ar Fadhb Chearrbhachais ná fonn doshrianta leanúint ar aghaidh i mbun cearrbhachais in ainneoin na ndrochthorthaí a d'fhéadfadh a bheith aige. Cé nach mbíonn deacracht ar bith ag formhór na daoine tá a fhios againn go bhfuil roinnt daoine ann a d’fhéadfadh deacrachtaí den sórt sin a bheith acu. 

Tuigimid go bhfuil roinnt daoine ann a d'fhéadfadh deacrachtaí imeartha a bheith acu agus nach dtuigfeadh é sin ar an bpointe. Má tá imní ort faoi dhuine éigin gar duit, féach ar na hacmhainní seachtracha thíos chun sonraí a fháil faoin áit chun cabhair a fháil.

Conas a chabhraímid

Tuigimid anseo sa Chrannchur Náisiúnta, go bhfuilimid freagrach as cabhrú lenár gcustaiméirí imirt go freagrach agus don spraoi. Táimid tiomanta do gach rud a dhéanamh ar féidir linn chun na huirlisí a thabhairt dár n-imreoirí chun iad féin a chosaint. Tá painéal cosanta imreoirí againn a thagann le chéile go rialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta maidir le himirt go freagrach atá curtha i bhfeidhm againn. Déantar athbhreithniú rialta ar ár mbearta agus déanaimid iad a fheabhsú lena chinntiú gur muidne an chuideachta is fearr ó thaobh imirt go freagrach. Tá cuid de na sonraí thíos faoi roinnt de na huirlisí a d’fhéadfádh a bheith úsáideach duit nuair a bhíonn do chuntas ar líne in úsáid agat:

Teorainneacha Taisce

Spreagann Imir ar Líne de chuid an Chrannchuir Náisiúnta imreoirí gan imirt thar a n-acmhainn. Glacaimid le taiscí atá chomh híseal le €10. Beidh tú faoi réir uasteorann laethúil chaithimh €75, uasteorainn sheachtainiúil chaithimh €300 agus uasteorainn mhíosúil chaithimh €900. Ní mór cuimhneamh gur uasteorainneacha iad sin agus ní spriocanna.

Is féidir leat teorainn níos ísle ná na teorainneacha sin a cheapadh duit féin. Beidh feidhm láithreach ag an teorainn níos ísle, ach beidh ort fanacht go ceann 24 uair an chloig sula mbeidh feidhm ag ceann níos airde.

Chomh maith leis sin, ní bheidh níos mó ná €750 sa Sparán i do Chuntas Imreora ag am ar bith, nó cibé méid eile airgid a fhéadfaimid a shonrú duit ó am go ham. Má bhíonn níos mó ná €750 i do sparán ar líne ag am ar bith, beidh cosc ort a thuilleadh cluichí a imirt nó a cheannach. Ní mór duit an t-airgead i do sparán a laghdú faoi bhun €750 chun leanúint ar aghaidh ag imirt agus is trí sheic amháin a eiseofar an tsuim a aistharraingeofar. Seolfar gach seic a eisíonn an córas idirghníomhach chuig Ainm & Seoladh Phróifíl Idirghníomhach an Imreora. Cuirfear stampa ‘Cuntas an Íocaí Amháin’ ar gach seic a eiseofar.

Chun do theorainneacha caiteachais a athrú, logáil isteach ar do chuntas agus roghnaigh 'Teorainneacha caiteachais' ón roghchlár ar chlé.

Féin Chosc

Is féidir leat tú féin a choinneáil amach ó aon chluiche Interactive Instant Win nó uathu go léir ar feadh tréimhse nach lú ná 2 lá agus ansin ar feadh tréimhse chomh fada agus is mian leat.

Gach Cluiche - Tréimhse Íosta Sé Mhí

Má roghnaíonn tú é seo dúnfar do chuntas ar feadh sé mhí ar a laghad agus seolfar an méid atá i do sparán ar líne ar ais chugat.  Ní bhfaighidh tú aon teachtaireachtaí margaíochta i rith na tréimhse a mbeidh tú eisiata.

Gach Cluiche - Mí Amháin ar a Laghad (Glac Sos)

Má roghnaíonn tú é seo cuirfear do chuntas ar fionraí ar feadh míosa ar a laghad. Coinneofar an t-airgead i do sparán ar líne, ach ní bhfaighidh tú aon teachtaireachtaí margaíochta i rith na tréimhse a mbeidh tú eisiata.

Stair do Chuntais

Is féidir leat breathnú ar na hidirbhearta atá déanta agat ar Imir ar Líne de chuid an Chrannchuir Náisiúnta trí chliceáil ar an gcuid "Bainistigh Mo Chuntas" ar an láithreán gréasáin. Beidh tú in ann rochtain a fháil ar shonraí áirithe ón láithreán gréasáin a bhaineann leis na cluichí a d’imir tú san nócha (90) lá roimhe sin.

Mionaoisigh a chosaint

Tá sé mídhleathach do dhuine ar bith atá faoi bhun 18 cuntas a oscailt nó an Crannchur Náisiúnta ar Líne a imirt. Is gá do gach úsáideoir nua aontú lenár dTéarmaí agus Coinníollacha agus ticbhosca breise a chliceáil le deimhniú go bhfuil siad 18 mbliana d’aois ar a laghad ag an am a bhfuil an cuntas á chruthú acu. Aithnímidne sa Chrannchur Náisiúnta, go bhfuil an t-idirlíon ar fáil go héasca i go leor tithe agus dá bharr sin, nach mór dúinn oibriú i gcomhar le tuismitheoirí chun leanaí faoi aois a chosc ó imirt cluichí. Tá roinnt leideanna thíos agus b’fhéidir go measfá go bhfuil siad úsáideach chun cuidiú chun mionaoisigh a chosaint:

 • Coinnigh d’ainm úsáideora agus do phasfhocal slán ó leanaí
 • Bí cinnte go logálfaidh tú amach i gcónaí ó do chuntas ar líne nuair nach bhfuil sé in úsáid
 • Cuir teorainn leis an méid ama a chaitheann do leanaí ar líne
 • Déan machnamh ar bhogearraí scagtha idirlíon ar nós NetNanny a shuiteáil. Cuireann siad ar do chumas rochtain ar ghréasáin chearrbhachais a rialú agus a bhlocáil.

Acmhainní úsáideacha

Más gá duit a labhairt le duine éigin faoi fhadhb imeartha déan teagmháil le www.gamblersanonymous.ie  nó glaoch a chur ar (01) 8721133 i mBaile Átha Cliath, ar 087-2859552 i gCorcaigh, ar 086-3494450 i nGaillimh, ar 085-7831045 i dTiobraid Árann, nó ar 087-1850294 i bPort Láirge. Suíomh gréasáin úsáideach eile is ea www.problemgambling.ie  áit a dtugtar tacaíocht agus acmhainní do dhuine ar bith a bhfuil drochthionchar ag fadhb imeartha ar a s(h)aol.

Sea - is féidir leat imirt má tá tú 18 nó níos sine. Imir ar bhealach freagrach, imir don spraoi.

Go raibh maith agat as imirt. Cuireann an Crannchur Náisiúnta airgead ar fáil do chúiseanna fiúntacha ar fud na hÉireann.