Maidir leis an gCrannchur Náisiúnta

Premier Lotteries Ireland

Is é Premier Lotteries Ireland (PLI) a reáchtálann Crannchur Náisiúnta na hÉireann. Bhronn Rialtas na hÉireann ceadúnas 20-bliain ar PLI chun an Crannchur Náisiúnta a reáchtáil i Samhain 2014. D’aistrigh foireann agus lucht bainistíochta an oibreora roimhe sin, Comhlacht Crannchur Náisiúnta An Phoist, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach Dermot Griffin, chuig PLI, rud a chinntigh leanúnachas seirbhíse agus tá taithí breis is 50 bliain eatarthu ó thaobh Chrannchur Náisiúnta na hÉireann a bhainistiú. 

OTPP, An Post agus An Cistí Pinsin An Phoist

Is iad seo a leanas scairshealbhóirí PLI Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), An Post agus Cistí Pinsean An Phoist. Tá dea-theist rathúil ar OTPP i dtionscal na gcrannchur trí na scaireanna atá acu sa Ghrúpa Camelot, lena n-áirítear Camelot UK Lotteries Limited oibreoir an UK National Lottery. Reáchtáil An Post Crannchur Náisiúnta na hÉireann go rathúil ó bunaíodh é sa bhliain 1986.

Ós rud é go bhfuil thart faoi $140.8 billiún i nglansócmhainní acu, is é OTPP an plean is mó pinsin aonghairme i gCeanada agus is eagraíocht neamhspleách é a infheistíonn sócmhainní an chiste pinsin agus a riarann pinsin sochair shainithe 307,000 múinteoir idir ghníomhach agus ar scor in Ontario. Is é an OTPP úinéir Camelot Global freisin, a sholáthraíonn seirbhísí comhairliúcháin agus bainistíochta do chrannchuir ar fud an domhain. 

Tá an saineolas is fearr ar domhan ag Premier Lotteries maidir le cúrsaí crannchuir agus níl dream ar bith eile ann a chuirfeadh chomh maith le fás Chrannchur Náisiúnta na hÉireann i gcaitheamh na 20 bliain atá le teacht ar mhaithe le cúiseanna fiúntacha agus ar mhaithe leis na glúin atá le teacht in Éirinn. 

Fís PLI

Is é fís PLI go gcuirfidh an Crannchur Náisiúnta cluichí spreagúla, mealltacha crannchuir ar fáil a thabharfaidh spraoi agus siamsaíocht do chách. Is mian linn go mbeidh an branda is fearr aithne in Éirinn againn dá thoradh sin. 

Ár Misean

Is é misean PLI crannchur de scoth an domhain a reáchtáil ar son mhuintir na hÉireann, agus cistí tábhachtacha a thiomsú le haghaidh cúiseanna fiúntacha, thar ceann Rialtas na hÉireann.

Luachanna PLI

Ionracas

Táimid cothrom, cóir agus ionraic i ngach rud a dhéanaimid agus cloímid leis na caighdeáin ghairmiúla is airde inár ngníomhaíochtaí uile.

Nuálaíocht

Bainistímid ár ngnó ar bhealach dinimiciúil agus forásach a thugann aghaidh ar na dúshláin a bhaineann le sochaí atá ag síorathrú.

Obair Foirne

Bímid ag obair le chéile mar fhoireann ina dtacaíonn na daoine go léir lena chéile agus ina dtugann siad spreagadh dá chéile.

Forbairtí le Déanaí

Chuir Premier Lotteries Ireland tús lena gcuid oibríochtaí ar an 30 Samhain, 2014 tar éis níos mó ná 20,000 píosa trealaimh a shuiteáilte go rathúil ina líonra miondíola ina bhfuil 3700 gníomhaire ar fud na hÉireann. Ó mhí na Samhna 2014 d’éirigh le córas nua PLI 30 tarraing dhifriúla crannchuir a láimhseáil go rathúil gach seachtain chomh maith le breis is 4 mhilliún díolachán agus idirbheart íocaíochta duaise a phróiseáil in aghaidh na seachtaine.

Ba é ollduais Lotto €13,793,435 ar an 23 Eanáir an 2016 Pota Óir ba mhó a bhí ag PLI go dtí seo. Is i siopa mhuintir Carey, an Phríomhshráid, Béal an Mhuirthead, Co Mhaigh Eo a díoladh an ticéad a buaigh.

Príomhsholáthraithe PLI

Is é Intralot a bhreathnaíonn i ndiaidh bunú agus cothabháil na n-ardán bogearraí agus na gcríochfort miondíola don Chrannchur Náisiúnta agus a chuireann tacaíocht ar fáil dóibh. Tá Intralot ar cheann de na trí sholáthraí teicneolaíochta crannchuir is fearr ar domhan. Ba é sin an chéad díoltóir idirnáisiúnta san earnáil cearrbhachais ar thug an World Lottery Association (WLA) deimhniú dó ó thaobh Caighdeáin Rialaithe Slándála agus feidhmíonn siad de réir chaighdeáin is airde an tionscail crannchuir dhomhanda.

Cuireann Camelot Global Services seirbhísí comhairliúcháin ar fáil don PLI agus chuidigh siad leo nuair a bhí an clár uaillmhianach maidir le trasdul teicniúil agus gnó á chur i bhfeidhm ag an PLI i ndiaidh ceadúnas nua an Chrannchuir Náisiúnta a bheith bronnta orthu. Tá taithí fairsing ag Camelot Global ó bheith ag obair sa Ríocht Aontaithe áit a dtugann siad tacaíocht don chrannchur idirghníomhach is mó san Eoraip. 

Cuireann Pollard Banknote Limited  Seirbhísí priontála slána ar fáil don PLI agus sholáthraigh siad ábhar do Chrannchur Náisiúnta na hÉireann ar feadh breis agus 20 bliain.  Tá Pollard Banknote ar cheann de phríomhsholáthraithe cluichí scríobchártaí le breis agus 25 bliana agus bíonn siad ag freastal ar níos mó ná 60 eagraíocht chrannchuir agus cearrbhachais carthanachta ar fud an domhain.

Premier Lotteries Ireland logo